Monday, September 20, 2010

Raad van State belemmert recht Nederlandse EU onderdanen

H.G. Lubberdink,  T.M.A. Claessens, H.G. Sevenster hebben op 7 september gesteld dat:
"Aangezien de vreemdeling geen relatie met de referente had tijdens haar verblijf in Spanje, hij daar niet bij haar heeft verbleven en haar niet heeft begeleid bij haar terugkeer naar Nederland, doet een belemmering voor de referente om van haar recht op vrij verkeer gebruik te maken zich niet voor.  " 
 " uit voormelde arresten Singh en Eind is de ratio van toepassing van de Richtlijn naar analogie erin gelegen dat een gemeenschapsonderdaan niet mag worden belemmerd in het uitoefenen van zijn recht op vrij verkeer door de omstandigheid dat hij bij terugkeer naar zijn land van herkomst gescheiden zou kunnen geraken van een familielid met de nationaliteit van een derde land doordat deze in het land van herkomst niet bij hem kan verblijven. Naar haar aard doet een dergelijke belemmering zich niet voor indien een gemeenschapsonderdaan, na een verblijf in een gastland zonder familielid, alleen terugkeert naar zijn land van herkomst. Wanneer die gemeenschapsonderdaan vervolgens een relatie begint met een persoon met de nationaliteit van een derde land, is van een belemmering van zijn recht op vrij verkeer geen sprake. "
Als deze rechters de moeite hadden genomen om de Surinder Singh zaak er even bij te pakken, dan hadden ze het volgende kunnen lezen:
"19 Het zou een onderdaan van een Lid-Staat ervan kunnen weerhouden om zijn land van herkomst te verlaten om op het grondgebied van een andere Lid-Staat in loondienst of als zelfstandige arbeid te gaan verrichten in de zin van het EEG-Verdrag, indien bij zijn terugkeer naar de Lid-Staat waarvan hij de nationaliteit bezit, om aldaar in loondienst of als zelfstandige te gaan werken, de voorwaarden voor zijn toegang en verblijf niet ten minste gelijkwaardig zouden zijn aan die welke hij op grond van het EEG-Verdrag of het afgeleide gemeenschapsrecht op het grondgebied van een andere Lid-Staat kan genieten.
20 Hij zou in het bijzonder worden weerhouden om zulks te doen, indien niet ook zijn echtgenoot en kinderen gerechtigd zouden zijn om die staat binnen te komen en daar te verblijven onder voorwaarden die ten minste gelijkwaardig zijn aan die welke zij krachtens het gemeenschapsrecht op het grondgebied van een andere Lid-Staat hebben."
De reden dat Surinder Singh in Engeland een verblijfsvergunning kreeg is gebaseerd op de bovenstaande passage. De door mij vetgemaakte passage wordt bewust door H.G. Lubberdink,  T.M.A. Claessens, H.G. Sevenster over het hoofd gezien. De Surinder Singh uitspraak gaat uit van de situatie van de Nederlander die nog nooit in een andere lidstaat geweest is en stelt dat deze EU-burger zou kunnen besluiten niet naar een andere lidstaat te gaan vanwege het feit dat hij bij terugkomst in zijn eigen lidstaat niet tenminste evenveel rechten zou hebben als elders in de EU. H.G. Lubberdink,  T.M.A. Claessens, H.G. Sevenster maken op oneigenlijke wijze gretig gebruik van het feit dat de Surinder Singh zaak een specifiek geval is. Als deze rechters eerlijk en zakelijk naar de jurisprudentie van het Hof hadden gekeken dan hadden ze geest en letter van deze uitspraak gerespecteerd.


De zaak Eind gaat ook al niet in op de vermeende relatie tussen verblijf met partner in een andere lidstaat en de vraag of een terugkerend EU-burger rechten kan ontlenen aan het verdrag. Ik snap dan ook niet dat Lubberdink c.s. deze zaak er bij sleept. Lubberdink,  T.M.A. Claessens, H.G. Sevenster  zullen hierbij gedacht hebben: hoe meer verwijzingen , hoe indrukwekkender. Met andere woorden "veel geschreeuw, weinig wol". Het populisme moet kennelijk ook doorklinken in rechterlijke uitspraken.

20 comments:

Beijing2008 said...

De stelling dat EU onderdanen in hun rechten worden belemmerd, is in DEZE zaak totaal niet aan de orde.Hoewel er een discussie gaande is OF gezamenlijk verblijf noodzakelijk is.In deze uitspraak is de relatie NA het verblijf in Spanje ontstaan, er is dus geen sprake van "begeleiden naar een andere EU staat, of zich voegen bij".
De vraag die nog niet duidelijk is, OF reeds bestaande opgebouwde EU rechten blijven gelden, en zo ja, hoe lang.En wat de gevolgen zijn voor een latere relatie met niet-EU partner.

ColoredOpinions said...

Het zou interessanter zijn voor een discussie, als je ook argumenten aandraagt die mijn stelling onderuit halen.Ik heb zelf wel een paar mogelijke argumenten in gedachten, maar het zou toch leuk zijn als iemand anders ze aandraagt.

De idee dat EU rechten een "kaars" zijn die bij terugkeer naar de "eigen lidstaat" langzaam opbrandt spreekt mij niet aan. De Surinder Singh uitspraak is ook niet gebaseerd op die theorie.

Beijing2008 said...

Je hebt helemaal geen stelling geponeerd,die houdbaar is.In Surrinder Singh wordt duidelijk aangegegevn dat een partner waarmee je in andere lidstaat hebt verbleven, het recht moet hebben met jou terug te komen naar de eigen lidstaat.En daar was in deze zaak helemaal geen sprake van.Aangezien er geen relatie was in de andere lidstaat.

ColoredOpinions said...

Natuurlijk de Surinder Singh zaak is niet identiek aan deze zaak, daarover verschillen wij niet van mening.

De reden dat Surinder Singh een verblijfsvergunning kreeg in Engeland was (volgens mijn interpretatie van het citaat uit die zaak) niet gebaseerd op het feit dat hij zelf in Duitsland gewoond had.

Jij herhaalt slechts de specifieke uitkomst in de Surinder Singh zaak, maar wat is volgens jouw de argumentatie die in die zaak daaraan ten grondslag ligt? Want dat zou namelijk mijn stelling onderuit kunnen halen.

Daar ben ik vooral benieuwd naar.

OokOpinions said...

In Surinder Singh was wel degelijk doorslaggevend dat hij in Duitsland had gewoond met de referente. Zie de formulering van de prejudiciële vraag in het arrest Surinder Singh die luidt:
In de prejudiciële vraag gaat het erom, of artikel 52 EEG-Verdrag en richtlijn 73/148 aldus moeten worden uitgelegd, dat zij een Lid-Staat verplichten de toegang tot en het verblijf op zijn grondgebied toe te staan aan de echtgenoot van een onderdaan van die Lid-Staat, die zich met die echtgenoot naar een andere Lid-Staat heeft begeven om aldaar arbeid in loondienst te verrichten in de zin van artikel 48 EEG-Verdrag en die terugkeert naar de staat waarvan hij de nationaliteit bezit, om zich aldaar te vestigen in de zin van artikel 52 EEG-Verdrag, en zulks ongeacht de nationaliteit van de echtgenoot.

De onderliggende argumentatie (getransponeerd naar een Nederlandse situatie) is de volgende:
Uitgangspunt is dat de Nederlander in zijn eigen lidstaat geen beroep kan doen op het vrij verkeer van personen. Dan maakt hij immers geen gebruik van zijn recht op vrij verkeer van arbeid binnen de EU.
Als de Nederlander in het buitenland zijn non-EU partner laat overkomen, mag deze met de Nederlander in het gastland verblijven op grond van richtlijn 2004/38.
Als de Nederlander vervolgens terugkeert naar Nederland mag zijn non-EU partner niet in een slechtere situatie geraken dan als ze in het gastland zouden zijn gebleven.

Voor de gedachte dat EU-rechten als een kaars uit zouden kunnen gaan, is in deze redenatie geen plaats.

ColoredOpinions said...

OokOpinions, ik ga niet uit van de préjudiciële vraag in de Surinder Singh zaak, maar van de onderbouwing van het antwoord van het Hof van Luxemburg.

Bovendien illustreert dat precies wat ik hierboven ook al zei, dat namelijk de Surinder Singh zaak een antwoord is op een specifieke vraag.

Dat betekent natuurlijk niet dat de argumentatie van het Hof van Luxemburg in deze zaak geen betekenis zou kunnen hebben.

De onderliggende onderbouwing in de Surinder Singh zaak, waar ik naar verwijs staat in punt 19.

Daar staat niet dat de situatie in het gastland leidend is voor het bepalen of iemand belemmerd wordt bij terugkomst in het land van herkomst.

ColoredOpinions said...

"Daar staat niet dat de situatie in het gastland leidend is voor het bepalen of iemand belemmerd wordt bij terugkomst in het land van herkomst."

Met deze zin van mijzelf ben ik bij nader inzien niet zo content. Het gaat er namelijk niet om of de persoon in kwestie belemmerd wordt, maar of er sprake is van belemmering van het vrije verkeer in het algemeen(essentieel verschil).

OokOpinions said...

De onderliggende redenering van het HvJ (onder 19, eerste deel) begreep ik eerlijk gezegd niet.
De redenering komt volgens mij op het volgende neer:
De Nederlander heeft in Nederland een lage(re) (rechts)bescherming. Dan gaat hij naar het buitenland en heeft een hogere bescherming.
Vervolgens keert hij terug en heeft weer de lage bescherming.
Wat is nu precies de belemmering om Nederland te verlaten? Of de Nederlander een tijdje in het andere EU-land woont of niet, aan de bescherming in Nederland verandert niets.

In de zaak Eind heeft het HvJ duidelijkheid gegeven over de redenering. In rechtsoverweging 35 tot en met 37 (eigenlijk vooral 36, lees van tevoren ook 33) is overwogen dat de belemmering om NL te verlaten zou kunnen liggen in het vooruitzicht dat het samenleven met het familielid dat onder EU-recht in het gastland is gevormd, niet zou kunnen worden gecontinueerd bij terugkeer.

ColoredOpinions said...

De regels van vrij verkeer zijn er op gericht om belemmeringen voor het vrije verkeer weg te nemen. De rechtspositie van een EU-burger, die zijn eigen lidstaat verlaat, vloeit daar uit voort.

Stel een Nederlander verhuist naar Duitsland, hij zou vervolgens ook naar Italië of Hongarije kunnen verhuizen. Ook die twee laatste opties vallen dan onder het vrije verkeer (belemmering daarvan is in strijd met het verdrag).

De redenering van punt 19 (in mijn uitleg)zegt dat terugkeer naar de eigen lidstaat ook onder het vrije verkeer valt, en dat daarom de rechtspositie in de lidstaat van herkomst op dat moment identiek zou moeten zijn aan de rechtspositie "op het grondgebied van een andere Lid-Staat".

(Tot zover mijn interpretatie van Surinder Singh)

De overwegingen 35, 36 en 37 van het Hof in antwoord op préjudiciële vragen (samengevat in 33) van o.a. Nederland zijn volgens mij prima in het bovenstaande denkkader te passen (Ze zijn niet in tegenspraak met mijn uitleg van de Surinder Singh uitspraak).

Ook in de zaak Eind geldt dat het Hof alleen antwoord geeft op een specifieke vraag over een specifiek geval.

OokOpinions said...

Een doormigratie (in het voorbeeld: vanuit Duitsland naar Italië of Hongarije) valt rechtstreeks onder richtlijn 2004/38.
Ben je dan van mening dat terugkeer van een Nederlander+non-EU partner vanuit een EU-gastland naar Nederland rechtstreeks valt onder richtlijn 2004/38, en niet analoog, zoals de Afdeling redeneert? (zie de uitspraak van de Afdeling van 7 sept jl)

ColoredOpinions said...

Doormigratie valt inderdaad rechtstreeks onder richtlijn 2004/38, terugkeer naar eigen lidstaat niet.

De afdeling stelt dat er geen analogie zou zijn tussen Surinder Singh en de zaak waar het hier om draait.

punt 19 (Surinder Singh) redeneert niet vanuit richtlijn 2004/38, maar vanuit de vraag "wat zou een onderdaan van een Lid-Staat ervan kunnen weerhouden om zijn land van herkomst te verlaten om op het grondgebied van een andere Lid-Staat in loondienst of als zelfstandige arbeid te gaan verrichten in de zin van het EEG-Verdrag?"

De richtlijn 2004/38 is een antwoord op die vraag, de Surinder Singh zaak is dat ook. Daar zit wat mij betreft dan ook de analogie.

OokOpinions said...

Volgens mij snap ik nu wat je bedoelt.

Om dat te controleren zet ik de redenering nog even in mijn eigen woorden:
De Nederlander in het buitenland zou zich belemmerd kunnen voelen om terug te reizen naar Nederland omdat het dan niet meer zo makkelijk is om zijn non-EU partner zich bij hem te laten voegen. Om dit te verhelpen, moet richtlijn 2004/38 (analoog) van toepassing blijven op iedereen die ooit in een ander EU-land heeft gewoond.

ColoredOpinions said...

Ja, dat klopt.

Het begrip "belemmeren" moet uitgelegd worden in de zin van het verdrag (en dus niet intuïtief).

OokOpinions said...

Wat is belemmeren in de zin van het verdrag? In zaken van het HvJ zie ik telkens een uitleg van belemmeren die mij behoorlijk intuïtief voorkomt. Het is volgens het HvJ nogal irrelevant of er een daadwerkelijke belemmering heeft plaatsgevonden. Wel relevant is of het vrije verkeer in potentie zou kunnen worden belemmerd.

Jouw uitleg zou kunnen kloppen. De uitleg die de Afdeling geeft, komt mij ook erg logisch voor. Wat mij betreft geven de arresten van het HvJ geen voorkeursrichting aan.

En ik vind jouw redenering wat ver gezocht, maar dat is misschien meer gevoelsmatig.

ColoredOpinions said...

Als gezinsleden van een Nederlander in een andere lidstaat niet volgens richtlijn 2004/38 worden behandeld, is er sprake van een daadwerkelijke belemmering van het recht op vrij verkeer in de zin van het verdrag (ook al heeft zijn gezin niet het recht bij hem/haar in Nederland te verblijven). Dat zou m.a.w. een reden kunnen zijn om niet te gaan werken/wonen in een andere lidstaat. Dat is wat ik bedoel met niet-intuïtief uitleggen van het begrip "belemmeren".

(Een andere uitleg is bovendien sinds de Eind uitspraak wat mij betreft niet meer mogelijk.)

(Even terzijde: Na de Akrich uitspraak dachten veel rechters en advocaten in Nederland dat gezinsleden van migrerende EU-burgers die nooit wettelijk in de EU hadden verbleven ineens niet meer onder richtlijn 2004/38 vielen. Deze rechters en advocaten hadden het bij het verkeerde eind, laten we dat niet vergeten.)

Als ik stel dat de afdeling het begrip "belemmeren" intuïtief interpreteert, bedoel ik dat men niet geleerd heeft van de Eind uitspraak.

Vrij verkeer en belemmeren zijn twee kanten van één medaille. Zonder vrij verkeer is belemmering daarvan niet mogelijk. Als er echter sprake is van vrij verkeer, dan heeft het begrip "belemmeren" een specifieke definitie die kan afgeleid worden uit de richtlijn 2004/38.

nic said...

Er zit een inbreukprocedure aan te komen. Diende in 2010 een klacht bij de EC in en ze geven mij natuurlijk gelijk! Ik zou de mail wel willen plaatsen maar het is een pdf en dat lukt zo niet? Ik ben de partner van de Liberiaan die dezelfde dag werd afgewezen.
http://jure.nl/bk9765
http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BN6685 .
Ik zou U de aankondiging daarvan willen sturen?

Vr gr N.J Wempe

nic said...
This comment has been removed by the author.
nic said...

http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/391/681/RUG01-001391681_2010_0001_AC.pdf

Deze master proef over het Sing Metock etc. is ook leer leerzaam, wellicht ook naar Lubberdink en consorten opsturen?
Kan ik de mail van de Europese Commissie naar een email adres sturen, zodat de aankondiging van de inbreukprocedure geplaatst kan worden?

Vincent Harris said...

Bedankt voor je links, ik zal ze goed lezen.

Kun je mij de aankondiging sturen.

mijn email adres is, daar zou je het naartoe kunnen sturen. coloredopinions@yahoo.com

Vincent Harris said...

(je kunt overigens via pdftoword heel éénvoudig een pdf naar word omzetten)