Saturday, May 8, 2010

Doorstart Democratische Rechtstaat?

Gert-Jan Segers, die volgens Ed Anker zulke fijne stukjes schrijft (waarvan akte), publiceert in de aanloop naar de tweede kamer verkiezingen in NRC "het einde van Wilders en het begin van het Islamdebat" waarin hij nog eens zijn standpunten over Islam en moslim immigranten op een rijtje zet (ik geef een paar citaten):
"Maar in een volwassen islamdebat gaat het niet om de vraag of moslims er echt bij kunnen horen, maar om onderwerpen waarbij de huidige manifestatie van de islam botst met onze democratische rechtsstaat"
"De islam is ontworpen als een publieke, meerderheidsgodsdienst. De islam lijkt daardoor niet goed toegerust om vruchtbaar met religieuze, politieke en culturele diversiteit om te gaan. Overal waar de islamitische wereld andere beschavingen raakt, zijn er gespannen verhoudingen. “Islam has bloody borders”, schreef Samuel Huntington"
"Juist in die verhouding komen vragen rond de rechtsstaat op, wat samenhangt met het publieke karakter van de islam. Waar er langs de randen van de islamitische wereld conflicten zijn is er binnen die wereld sprake van een democratisch tekort."
"Het is merkwaardig dat Nederlandse moslims de vrijheid hebben om anderen uit te nodigen om moslim te worden, terwijl afvalligen als Afhsin Ellian en Ayaan Hirsi Ali beveiligd moeten worden en minder bekende afvalligen zomaar op straat aangevallen kunnen worden. "
 "Het is de uitdaging voor moslims om hun geloof te verzoenen met een multireligieuze wereld en om tolerantie in islam te funderen"
 Ik mis in bovenstaand  stuk de contextualisering en actualisering. Laat ik wat dat betreft dicht bij huis beginnen: Kars Veling  (toch geen onbekende van de direkteur van het wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie?) schreef onlangs namelijk  "Naar doorstart van democratische rechtstaat"  , een artikel dat kan worden opgevat als bijdrage aan dit "Islam debat". In het artikel van Kars Veling blijkt dat er niet alleen werk aan de winkel is voor moslimmigranten maar voor alle Nederlandse burgers.
" De problematische politieke cultuur in ons land heeft een diepere oorzaak. We verwaarlozen met elkaar op een gevaarlijke manier de democratische rechtsstaat."
 Of is het Kars Veling uiterst voorzichtig verwoorde kritiek op de ChristenUnie de reden dat de direkteur van het Wetenschappelijk bureau het artikel maar negeert:
"Maar ook voor de ChristenUnie blijft het een lastige kwestie hoe de algemeenheid van de rechtsstaat zich verhoudt tot de opvatting dat de overheid niet neutraal kan en mag zijn. George Harinck en Hugo Scherff betogen in hun recente opstel Oude wijn in nieuwe zakken op goede gronden dat de ChristenUnie zich op dit punt verder moet bezinnen."
De ChristenUnie opereert niet in het luchtledige, maar zal zich moeten verantwoorden en spiegelen aan de hand van het werk van belangrijke christelijke denkers uit het verleden zoals Abraham Kuyper (Maranatha), Klaas Schilder (geen duimbreed) en Martin Luther King (The Quest For Peace) .  Ik vraag me oprecht af  wat Samuel Huntington's ons te zeggen heeft, totaal niets wat mij betreft.

Om positief te eindigen hier een citaat  (welke te kiezen, er zijn zoveel mooie) van Klaas Schilder, een man die vooral doodgezwegen of doodgeknuffeld wordt,  uit ( De openbaring van Johannes en het sociale leven) :
"zijn berooide volk van ‘kleine luyden’ daar in Smyrna zóó te vertroosten.
Hoor, wat hij Johannes laat schrijven:
‘Ik weet uwe armoede. En uw verdrukking.’ Ik weet alles.
Doch gij zijt rijk’.
Dat is een paradox, dat prikkelt; dat wrevelig maken kan.
Maar aan onzen wrevel stoort zich de eeuwige waarheid niet.
Doch gij zijt rijk‘. Hoort gij het, berooide Christusvolgers van Smyrna? ‘Al ontvangt gij een stiefmoederlijk deel van de aarde, gij hebt een rijken Vader daarboven; al zijn de vier naakte muren, die gij bewoont, niet eenmaal uw eigendom, gij hebt een schoone erfenis in Gods heerlijk huis in den hemel; al becijfert gij uw aardsch vermogen bij penningen, gij moogt aarde en hemel met al hun heerlijkheid aanzien en het hoofd ontblooten en spreken: alles is het mijne - want ik ben van Christus!’"

No comments: