Tuesday, February 26, 2008

Migranten als ambassadeurs voor democratische ontwikkeling

Politieke instituties in Nederland hebben een uitgesproken statelijk karakter. Het Nederlandse parlement vertegenwoordigt het Nederlandse volk op het Nederlandse grondgebied. Maar hoe scherp zijn deze grenzen tegenwoordig nog? Er is onder burgers een spontane internationalisering gaande: mensen reizen, handelen, vergaderen, communiceren over grenzen heen en hebben belangen en netwerken in verscheidene landen(1). Dat geldt evenzeer voor burgers in ontwikkelingslanden. Mede dankzij migratie zijn burgers in ontwikkelingslanden steeds beter bekend met democratische idealen. Ook zij eisen nu een stem in politiek en bestuur, zelfs als economische omstandigheden voor bestendige democratie verre van gunstig zijn.(2)

Het wordt steeds moeilijker de rol die migranten in ontwikkelingssamenwerking spelen te negeren. Migranten blijken een positieve bijdrage te leveren aan zowel economische, sociale als technologische ontwikkeling. Daarom wordt er op allerlei niveau’s, zowel regionaal als internationaal, gewerkt aan het formuleren van coherent beleid om dit potentieel zo goed mogelijk te kunnen benutten(3). In het licht hiervan zou er ook een positieve rol weggelegd kunnen zijn voor migranten bij het ondersteunen en bevorderen van democratie in ontwikkelingslanden.

Het belang dat gehecht wordt aan democratisering binnen internationale samenwerking is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Democratisering en ontwikkeling worden gezien als twee kanten van dezelfde medaille. Het verbinden van democratisering, ontwikkeling en veiligheid vormt de nieuwe uitdaging van onze tijd(4). Het rapport “Dynamiek in Islamitisch Activisme” van de WRR illustreert dat. Er bestaat een sterke relatie tussen democratisering en de strijd tegen het internationale terrorisme. Het is mede daarom van eminent belang migranten en migrantenorganisaties uit ontwikkelingslanden te betrekken bij democratisering.

De participatie van migranten uit ontwikkelingslanden in de Nederlandse politiek blijft echter bedroevend laag. Dat blijkt zowel uit het aantal migranten dat kandidaat staat bij lokale verkiezingen, alsook het lage opkomstpercentage onder deze groep(5). Dat blijkt eveneens uit het aantal migranten dat lid is van een politieke partij. Het is dan ook hoog tijd dat politieke partijen serieus werk maken van het betrekken van migranten binnen hun organisaties. Het zou daarom goed zijn wanneer de regering politieke partijen zou uitnodigen om samen met migrantenorganisaties initiatieven te ontwikkelen die tot doel hebben participatie binnen de Nederlandse politiek te bevorderen.

De Derde Kamer vraagt de Regering:

- te onderzoeken hoe migranten en migrantenorganisaties in Nederland democratiseringsprocessen in hun landen van herkomst kunnen ondersteunen.

- de participatie van migranten binnen de Nederlandse meerpartijendemocratie te bevorderen via een stimuleringsfonds

Aansluitend bij de doelstelling van De Derde Kamer zouden migranten op deze manier de stem van ontwikkelingslanden in de Nederlandse politiek kunnen laten doorklinken. Zo sluit het beleid aan bij de endogene dynamiek onder migranten. Bovendien zouden deze initiatieven een belangrijke aanvulling zijn op het actieprogramma van de regering om vooral jongeren weerbaarder te maken tegen radicalisering.(6)

1)Roel Kuiper, Dienstbare Overheid (Amsterdam, 2003), 103
2)WRR, Dynamiek in islamitisch activisme [Electronische versie](Amsterdam, 2006), 167,
gedownload op 22 maart 2007 van
http://www.kiemnet.nl/kiem/dossiers/Integratie/Religieencultuur/Radicalisering/WRR-rapport-islam_1009.html
3)Migrants as Agents for Development,
gevonden op 22 maart op http://www.migrationdevelopment.org/index.php?id=home
4)NIMD, Support for Political Parties and Party Systems: The NIMD Approach[Electronische versie]
(Den Haag, 2005), 4 , gedownload op 22 maart 2007 van http://www.nimd.org/default.aspx?menuid=17&type=publicationlist&contentid=&archive=1
5)IPP, Meer diversiteit in de gemeenteraden[Electronische versie] (Amsterdam, 2006),
gedownload op 22 maart 2007 van http://www.publiek-politiek.nl/bestanden/diversiteit_gemeenteraden_2006
6)Regering.nl, Actieprogramma ter voorkoming van radicalisering (juli 2005), gevonden op 22 maart op
http://www.regering.nl/actueel/nieuwsarchief/2005/07July/01/weerbaarheid.jsp

3 comments:

ColoredOpinions said...

Het voorstel is inmiddels besproken door leden van De Derde Kamer. Een Nederlands lid vond dat er volgens haar geen relatie is tussen migratie en democratische ontwikkeling. Een ander Nederlands lid vond dat er geen probleem is met participatie van migranten in de Nederlandse politiek. Een lid uit Afrika vond dat er geen probleem was met democratie in Afrika. Een ander lid uit Afrika vond dat dit voorstel inhield dat Europeanen hun systeem op gaan leggen aan Afrika.

ColoredOpinions said...

De reactie van de Afrikaan die stelde dat er in Afrika helemaal geen probleem is met democratie hoeft eigenlijk geen antwoord te hebben. Dat is een reactie van iemand die de afgelopen 20 jaar op een andere planeet gewoond heeft.

Dat dit voorstel tot neokolonialisme zou leiden volgens iemand uit Afrika, vind ik ook weer zo'n gemakkelijke stelling. Dat doet me denken aan Mobutu die alle blanke investeersders het land uit jaagde en dacht dat op die manier alle problemen als sneeuw voor de zon zouden verdwijnen. Of de SovjetUnie waar alle rijken onteigend werden. Het is beter om eens pragmatisch en toekomstgericht te denken. Natuurlijk hebben we allemaal wel eens heimwee naar het verleden, maar laten we daar geen beleid op baseren.

ColoredOpinions said...

De participatie van migranten in Nederlandse politiek is bedroevend laag. Dat is een feit. De cijfers hierover zijn overal te vinden. De redenen hiervoor zijn tweeledig. Er zijn natuurlijk mensen die het eng vinden als migranten, en dan vaak vooral moslimmigranten vertegenwoord zouden worden. Dat vind ik zelf een antidemocratisch standpunt.

Aan de andere kant heb je de afnemende betrokkenheid bij politieke partij vorming in het algemeen. Door de toegenomen welvaart zien veel burgers een politieke partij meer als luxe dan als noodzaak. En daardoor zien ze het lidmaatschap van een politieke partij meer als toetje op de taart dan als dagelijks brood. En dan maak je je natuurlijk niet druk over de participatie van migranten in de politiek.